ภาพบรรยากาศคอร์ส LINE OA รุ่น 16

ภาพบรรยากาศคอร์ส LINE OA รุ่น 16 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย