ตารางสอน Digital Marketing

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

27-28 มิถุนายน 2567

อ.ผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (อ.เก๋) / อ.พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ (อ.กิ่ง)

6-7 กรกฎาคม 2567

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)

6-7 กรกฎาคม 2567

อ.จตุพล ทานาฤทัย (อ.ต้น)

13-14 กรกฎาคม 2567

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ) / อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)

13-14 กรกฎาคม 2567

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)                             

25-26 กรกฎาคม 2567

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

17-18 สิงหาคม 2567

อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ)

17-18 สิงหาคม 2567

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)

17-18 สิงหาคม 2567

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

22-23 สิงหาคม 2567

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ) / อ.พุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ (อ.พุดดิ้ง)

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2567