อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล (อ.เก่ง)

อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล (อ.เก่ง)

ผู้ก่อตั้งนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์, นักจัดรายการวิทยุ, วิทยากร, อาจารย์ พิเศษ

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก(2561)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เอกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
  บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
 • พ.ศ. 2552 – 2553
  หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2549 – 2552
  โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
  หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2540 – 2549
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)