อ.ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ (อ.ภัค)

อ.ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ (อ.ภัค)

 • ว.ศ.ด (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.ม (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Mini-Master of Software Engineering มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิไวเนอร์ จำกัด (ให้บริการด้าน IT และบริการด้านธุรกิจ)
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท 9 ไกล (ไทยแลนด์) จำกัด (ให้บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม)
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท บูสท์ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด (พัฒนาซอฟต์แวร์และให้เช่าซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์)
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED
 • ผู้เชี่ยวชาญให้บริการนวัตกรรมด้านบริหารโครงการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์, Digital Marketing สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • ที่ปรึกษาให้กับบริษัท SMEs กว่า 50 บริษัท
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริก
 • อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการระบบทะเบียนฐานันดร สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการระบบสารสนเทศองค์กร องค์การจัดการน้ำเสีย
 • อดีตที่ผู้จัดการโครงการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐกว่า 10 แห่ง
 • วิทยากรหลักสูตร เทคนิคการขายของออนไลน์ขั้นเทพ
 • วิทยากรหลักสูตรการตลาดออนไลน์และกลยุทธ์การจัดการภาษา
 • วิทยากรอบรมหลักสูตร Social Media for Smart Farmers
 • อดีตวิทยากรอบรมหลักสูตรระบบทะเบียนฐานันดรให้กับราชการทั่วประเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • อดีตวิทยากรอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร องค์การจัดการน้ำเสีย
 • อดีตวิทยากรอบรมหลักสูตรระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ กรมพัฒนาชุมชน
 • อดีตวิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง
 • วิทยากรหลักสูตร Advanced Digital Marketing ให้กับ Team Digital คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร