อ.กิตติพงศ์ เนียมเจริญ (อ.บีม)

อ.กิตติพงศ์ เนียมเจริญ (อ.บีม)

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA สาขาสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Senior Data Analyst at น้ำตาลลิน
  • Business Consultant at Yip in Tsoi Consulting
  • BI Business / Data Analyst at Autoliv
  • Senior Accounting Manager at CPF
  • Senior Data visualization / Central Group
  • Practical Data Visualization with Power BI
  • Practical Data Visualization with Power BI Edition 2