ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 45

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 45 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย