ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 44

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 44 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย