ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม Facebook Ads and Marketing รุ่นที่ 13

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Facebook Ads & Marketing รุ่น 13 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย