Canva

มาสร้าง LINE Sticker ใช้เองกันดีกว่า

หลายคนอาจเคยเห็นเพื่อนของเราใช้ Sticker ที่เป็นรูปตัวเองหรือรูปลูกๆ ของเขา อยากรู้ไหมว่าเขาทำได้อย่างไร? บทความนี้จะแนะนำเครื่องมือตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ซึ่งทำให้เราสามารถสร้าง LINE Sticker ได้อย่างรวดเร็ว
  By ศรัณย์ ยุวรรณะ    May 23, 2021