ภาพบรรยากาศคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 25

ภาพบรรยากาศคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 25 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย