ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันเกษตรกร โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวดุจฤดี ยุวรรณะ อาจารย์จากบริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Team Digital จัดคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์สเรียน Digital Marketingคอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazadaคอร์สเรียน SEOคอร์สเรียน Google Adsคอร์สเรียนยิงแอด Facebookคอร์สเรียน LINE OAคอร์สเรียนเป็น YouTuberคอร์สเรียน Google Analyticsคอร์สเรียน WordPressคอร์สเรียน TikTok และ คอร์สเรียน Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ