ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing and Advertising รุ่น 1

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส TikTok Marketing & Advertising รุ่น 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย