ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ รุ่นที่ 2

หลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ”ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารรุ่นที่ 2

หลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ”ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร สอนโดย อ.หนึ่ง ดุจฤดี ยุวรรณะสอบถาม/จองคอร์ส