ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” รุ่นที่ 1


การอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันเกษตรกร โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวดุจฤดี ยุวรรณะ อาจารย์จากบริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สอบถาม/จองคอร์ส