Team Digital เซ็น MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกริก

บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด โดย อ.จตุพล ทานาฤทัย อ.ชีพธรรม

คำวิเศษณ์ และ อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ 
เซ็น MOU ความร่วมมือ

ทางวิชาการ ทางด้านการตลาดออนไลน์ กับท่าน อ.ณภัทร 

มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริกสอบถาม/จองคอร์ส