อ.นภารัตน์ เสือจงพรู (อ.กุ้ง)

อ.นภารัตน์ เสือจงพรู (อ.กุ้ง)

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • ผู้จัดการศูนย์ Digital Content บริหารข้อมูล และเนื้อหาตลาดดิจิทัลบนสื่อออนไลน์ บมจ.ทีโอที
 • เลขาคณะทำงาน โครงการ CSR TOT YOUNG CLUB บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) การสอนเยาวชนใน 36 ชุมชน สร้าง Facebook PR สินค้า ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

วิทยากร

 • วิทยากร การตลาด Facebook ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร
 • วิทยากร อบรม พื้นฐานการตลาดดิจิทัล ให้กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)
 • วิทยากร การสร้าง Infographic และ PowerPoint ยุค 4.0
 • ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
 • สถาบัน วิชาการ ทีโอที

ความสามารถพิเศษ

 • ออกแบบ Digital Content กราฟฟิคดีไซน์ โปรแกรม Photoshop Illustrator
 • ออกแบบเว็บไซต์ UX UI
 • ออกแบบ Infographic
 • การวางแผน CSR สำหรับองค์กร
สอบถาม/จองคอร์ส