อ.รพี พูนพานิช (อ.แม็ก)

อ.รพี พูนพานิช (อ.แม็ก)

ผู้จัดการฝ่ายขาย ระดับภาค บริษัท เอไอเอ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 3901032296

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานในอดีต

 • 2556 ประธานสโมสร Recruting
 • 2557 ประธานสโมสร Basic Trainning Course
 • 2557 ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน (Premier Master Agency Trainer 2014)
 • 2557 ก่อตั้งกลุ่ม WorkSite Advisor (WSA)
 • 2558 ประธานสโมสร สู่ชีวิตใหม่
 • 2558 ประธานกลุ่ม Save A Life Consultant (SALC)
 • 2559 ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน (Assistance Premier Master Agency Trainer)
 • 2560 วิทยากรบรรยาย mini COP ถึงปัจจุบัน
 • 2561 ประธานสโมสร 12 ยอดขุนพล
 • Sup. OF THE YEAR (PPR) 2012 (FYP อันดับ 1)
 • Sup. OF THE YEAR (PPR) 2011 (FYP อันดับ 4 & RECRUIT อันดับ 2)

การทำงาน ผลงานปัจจุบัน

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย ระดับภาค บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ สายงานประกัน
 • วิทยากรบรรยาย การตลาดออนไลน์ สายงานประกัน
 • Speaker LIVE บนเพจ Gen Y ขายประกัน : ให้ความรู้เรื่องการตลาดประกันออนไลน์
 • วิทยากร Team Digital หลักสูตร “ขายประกันออนไลน์”
สอบถาม/จองคอร์ส