ภาพบรรยากาศการเรียนหลักสูตร Google Ads Secrets รุ่น 3

ภาพบรรยากาศการเรียนหลักสูตร Google Ads Secrets รุ่น 3 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย