ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 52

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 52 วันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย