ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 43

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 43 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย