ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads and Marketing รุ่น 38

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 38 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย