ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads and Marketing รุ่น 29

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 29 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย