ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads and Marketing รุ่น 28

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 28 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย