ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads and Marketing รุ่น 24

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 24 วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย