YouTube

จากอดีตพยาบาลสู่ YouTuber สายสุขภาพที่มีรายได้มากกว่า 6 หลักต่อเดือน

วัยเกษียณคือวัยที่คนสิ้นสุดการทำงาน ในประเทศไทยถือว่าอายุตั้งแต่ 60 ปี ก็จะถึงวัยเกษียณ และถือเป็นการสิ้นสุดการจ้างงาน สำหรับลูกจ้างหรือข้าราชการ ส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ถ้าสุขภาพดีก็สามารถที่จะทำงานต่อได้ คนวัยเกษียณส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้ หรือรายได้น้อย ต้องพึ่งพารายได้จากผู้อื่น ยกเว้นผู้ที่มีการบริหารการเงินดี มีการเก็บออม แต่จะดีกว่าไหมหากผู้สูงวัยสามารถหารายได้ได้เอง ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหลานได้
  By ศรัณย์ ยุวรรณะ    March 14, 2023