ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 56

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 56 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย