ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 38

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 38 วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย