ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 37

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 37 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย