ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 36

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 36 วันที่ 27-28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย