ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 35

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 35 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย