ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 30

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 30 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย