ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 23

ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 23 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย