ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 19

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Advanced Digital Marketing รุ่น 19 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย