ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Advanced Digital Marketing รุ่น 15

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 15 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย