ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 7 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก