ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 26

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่นที่ 26 วันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย